تبلیغات
₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ - قرآن (اشعار قرآنی)

.:: به ₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ خوش آمدید ::.

.::  به نام خداوند بخشنده و توانا ::.

برای ارتباط با مدیر سایت می توانید با آی دی و آدرس پست الکترونیک زیر در تماس باشد :

امیر حسین :

a.tabtal@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -شنبه 11 تیر 1390 نظرات » نویسنده: امیر حسین

  « قرآن »

منــــم قرآن كتـــــــاب آسمانـــی     كه هستم تا قیامـت جــــاودانـــی

خدا را در حقـیـقـــت مـن زبانـــم     دهم داد سخن آن سان كه دانـی

بشــر را می‌دهـم بهر سعــــادت      به عالم خط و مشی زندگــانـــی

منـــم آن مـشعــل راه هدایـــــت      هدایت می‌كنم با خوش زبـــانـــی

به دست مـن بُود نسل بشــر را       كلیـــــد قفـل اســـــرار نهــــانـــی

اساتیــد جهـــــان راه ره نمــودم       كه باشـد كار من پرتــو نشــانـــی

بری پـی بر رمـــوز كهـكشـانهـــا       اگر عمقــی رمــــوزم را بخـوانـــی

صحف از متـن من گردید، كـــامل      كه كـل كــاملــــم در كــــاردانـــی

نهـم تــــورات را طُهـــر روایــــــت       كه از او می‌كنـم من پاسبــانـــی

زانجیـلـم بُود بـر سینــــه حـــائل      ز مریـم هم مــــدال قهرمــــانـــی

بخـوان قرآن اگر خواهی بری پی       به اجـــرام و كـــرات آسمــــانـــی

كلیــــد گـنجهـــــای بـی‌كـران را        منــم در اختیــــــارات رایگـــانـــی

مرا از خط و مشـی عتـــرت آموز       كه از دانــــائـــی آنـــــان بـدانـــی

جدائی من و عترت محـال است       كه بی‌عترت در این محبس بمانی
شعر از : ژولیده نیشابوری

q